kwadrofonik.com.pl

Blog tematyczny o podróżach, kuchni, modzie i urodzie.

Biznes

Wskaźnik rozwoju gospodarczego – rodzaje

Wskaźnik rozwoju gospodarczego – rodzaje

Wskaźniki rozwoju gospodarczego są zespołem danych statystycznych, który określa stan, jakość oraz kierunek, w jakim zmierza dana gospodarka. Wskaźniki te można podzielić na dwie grupy. Są to grupy o charakterze ilościowym, są to aspekty przeliczalne na pieniądze, a także ilościowe, które opisują aktualny poziom życia w danym kraju.

Wskaźnik rozwoju gospodarczego – ilościowy

Jednym z najważniejszych wskaźników ilościowych jest PKB. Jest to tak zwany produkt krajowy brutto, opisujący wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju przez wszystkie zagraniczne i krajowe firmy. Określane jest to w interwale rocznym.

Kolejnym wskaźnikiem ilościowym jest PNB. Jest to produkt narodowy brutto i w PNB brane są tylko firmy z kapitałem krajowym.

Pozostałymi ilościowymi wskaźnikami rozwoju gospodarczego są:
– wysokość stopy procentowej, która określa cenę, jaka jest należna do zapłacenia za pożyczanie pieniądza
– stopa inflacji, która jest wskaźnikiem szybkości wzrostu cen w gospodarce
– parytet siły nabywczej, mający na celu pokazanie różnic cenowych podstawowych produktów pomiędzy krajami
– wysokość deficytu budżetowego, pokazująca różnicę pomiędzy wysokością wydatków w danej gospodarce a jej realnymi dochodami w danym okresie rozliczeniowym.

Wskaźniki rozwoju gospodarczego – jakościowe

Oczywiście wskaźniki ilościowe idealnie opisują stan gospodarki, jednak aby skutecznie ocenić poziom życia, niezbędne będą wskaźniki jakościowe.

Najważniejszy z nich to wskaźnik zatrudnienia, który mówi nam, jaki odsetek ludzi pracuje zawodowo. Dotyczy to wszystkich osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Ważnymi wskaźnikami jakościowymi są również:
– efektywna stawka opodatkowania, informująca o faktycznej wartości opodatkowania dochodu
– rozmiar sektora bankowego w stosunku do PKB ma na celu pokazanie , jaki procent PKB faktycznie należy do sektora bankowego
– rozmiar inwestycji w stosunku do PKB to zaś opis odsetka PKB wydawanego na inwestycje i badania
– wskaźnik aktywności gospodarczej obrazuje różnicę pomiędzy odsetkiem firm prognozujących wzrost aktywności gospodarczej, do przedsiębiorstw, które w swoich prognozach mają spadek tejże aktywności.
Istnieją także wskaźniki jakościowe, pokazujące bardziej przyziemne wartości, takie jak:
– wskaźnik ubóstwa społecznego
– wskaźnik scholaryzacji
– liczba przyznawanych patentów
– poziom analfabetyzmu
– ilość dóbr, takich jak mieszkania i samochody, przypadające na 1000 mieszkańców.

Wskaźniki ekonomiczne

Jak wiemy, wskaźniki ekonomiczne są danymi statystycznymi, wskazującymi aktualny stan gospodarki danego kraju. Są one oczywiście zależne od stanu poszczególnych obszarów gospodarki, takich jak przemysł, handel czy rynek pracy. Publikuje się je regularnie i najczęściej w stałych porach. Odpowiedzialne są za to agencja rządowa i sektor prywatny.

Te dane statystyczne głównie pozwalają graczom na rynku monitorować gospodarkę, dlatego też są tak wnikliwie obserwowane przez większość uczestników rynków finansowych.

Udostępnij